top of page

​WIP Posters

  • An Exploratory Study of using LLM to Detect Credit Card Fraud; Debasish Mukherjee, Carmen Cheh, ZhenWei Ng, Yao Chen, Deming Chen

  • AssertLLM: Generating Hardware Verification Assertions from Design Specifications via Multi-LLMs; Wenji Fang, Mengming Li, Min Li, Zhiyuan Yan, Shang Liu, Hongce Zhang, Zhiyao Xie

  • LLM Challenges Fixing Verilog Testbenches; Mark Zakharov, Farzaneh Rabiei Kashanaki, Alex Lee, Milind Varma Penumathsa, Jose Renau, Yi Zhang

  • Assessment of Pre-Trained Large Language Models for Hardware Trojan Detection in RTL Designs; Gwok-Waa Wan, SamZaak Wong, Dongping Liu, Xi Wang

bottom of page